صفحه 1

پکیج آموزش بازیگری آموزش بازیگری pdf آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای آموزش بازیگری در خانه ویدیو آموزش بازیگری کانال آموزش بازیگری ستجوهای مربوط به آموزش بازیگری در خانه آموزش بازیگری در خانه برای کودکان متن برای تمرین بازیگری فیلم تمرین بازیگری اموزش بازیگری آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای تمرین بازیگری در خانه برای نوجوانان حس گیری در بازیگری آموزش بازیگری تئاتر

استاندارد

معنی دکوپاژ تئاتر ؟

دﮐﻮﭘﺎژ (Decoupage )

دﮐﻮﭘﺎژ ، ﺗﻘﻄﯿﻊ ﯾﺎ ﺑﺮش ﻓﻨﯽ ، ﯾﮑﯽ از وظایف ﺑﺴﯿﺎر مهم ﮐﺎرﮔﺮدان اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ : ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار دورﺑﯿﻦ در ﺻﺤﻨﻪ ، ﻧﻮع ﻧﻮرﭘﺮدازی ، اﻧﺪازه ﺗﺼﻮﯾﺮ ، زاوﯾﻪ دورﺑﯿﻦ ، ﻧﻮع ﺣﺮﮐﺖ دورﺑﯿﻦ ، ﺗﻌﺪاد ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻻزم اﺳﺖ ، ﻧﻮع اﺗﺼﺎل نماها ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ، هر ﺻﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺻﺤﻨﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﻮد (هر ﺻﺪاﯾﯽ ﻏﯿﺮ از دﯾﺎﻟﻮگها) و ﺑﺎﻗﯽ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺷﺪن ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪ (ﺳﻨﺎرﯾﻮ) ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ وظایف ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﯿﻤﯽ از وظایف ﮐﺎرﮔﺮدان ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﻧﺘﯿﺠﻪ آن در ﻓﯿﻠﻢ ﻧﺎﻣﻪ دﮐﻮﭘﺎژ ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﺎرﮔﺮدان ها ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ هنگامی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻐﯿﯿﺮ دهند، وﻟﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﯿﻠﻢ ﻧﺎﻣﻪ دﮐﻮﭘﺎژ ﺷﺪه ای ﮐﻪ ﺧﻮد تهیه ﮐﺮده اﻧﺪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ روﻧﺪ. ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﮔﺮدان ها ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﮐﻮﭘﺎژ ﮐﺮدن ﻓﯿﻠﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ از ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ در هنگام ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮدان ﻣﯽ فهمد ﻓﯿﻠﻢ ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ در دﺳﺖ دارد ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ روش اول ، هم ﻣﺮﺳﻮم ﺗﺮ اﺳﺖ و همﮐﺎراﻣﺪ ﺗﺮ

استاندارد

نمایش کمدی اکتشافات

نویسنده:  امید ‌طاهری
دراماتورژ:  علی صبوری
کارگردان:  حامد وکیلی
تهیه کننده:  حامد وکیلی
بازیگران:  علی صبوری، علی ‌اسدیان، تکتم ‌اخجوانی، پرویز ‌زیدی

با حضور:  آرش نوذری و حامد وکیلی گروه حرکت:  پرویز ‌زیدی، سینا رضاقلی، امیر جلالی، حمید کریمی، امیر حسین باقری، مهدی ‌بیرو، ابوالفضل حقیقی، سبحان بهرامی، حسین مکاری، حامد کشاورز، آرمین شفاعتی، محمد افشاری، ماهان تقی زاده، سام واژیر، سعید دایی، علیرضا صادقی، محمد ایزدی، محمد ‌باقر ‌عجملو، مهدی ‌ثباتی ‌حصاری حصاری، جلیل ‌موسوی ‌زاده، امیر ‌عرب

سرمایه گذار:  مهدی توفیق حق جانشین

تهیه کننده:  پرویز ‌زیدی

دستیار کارگردان و برنامه ریز:  علی ‌اسدیان

دستیار دوم کارگردان:

ساغر ‌بهنام مدیر اجرایی:  مریم ناظران

سرپرست گروه:  رحمت نوری

طراح حرکات:  پرویز ‌زیدی

دستیار طراح حرکات:  سینا رضا قلی

مدیر تولید:  مژگان کریمی

دستیار تولید:  سعید بسکابادی طراح صحنه:  میثم ‌نویریان دستیاران طراح صحنه:  ناصر کاشانی، سیده نجمه چلنگر، جلیل ‌موسوی ‌زاده، امیر ‌عرب، مهدی ‌ثباتی ‌حصاری حصاری مدیر صحنه و آکسسوار:  سیده نجمه چلنگر سرپرست ساخت دکور:  سید مصطفی طباطبایی نسب دستیاران اجرای دکور:  اسماعیل عباس زاده، مهدی ‌عابدی، هادی عابدی، سعید باغجری طراح نور:  امیرارسلان ‌خالویی، حمید باباخانی طراح لباس:  ماهرخ ‌سلیمانی ‌پور دستیار طراح لباس:  حمید بایرامی دستیار لباس:  ملیکا وطن دوست گروه اجرایی لباس:  رزیتا خانیان، مهین بایرامی، اعظم افخمی، ناهید غلامی، فهیمه شفقی طراح چهره پردازی:  امیرحسین ‌غفاری سرپرست چهره پردازی:  آتنا صالحیان مجریان گریم:  مژگان خیراندیش، سمیرا سجایایی عکاس و تصویر بردار:  جاوید ‌علیپور (پن استدیو) ساخت تیزر، موشن گرافیک، محتوای تبلیغاتی:  فرزام ‌شکاری، فرزین ‌شکاری لوگو تایپ:  آرمان صبوری عکاس صحنه:  فاطمه وطن خواه طراح پوستر و بروشور:  فرزین ‌شکاری نور و صدا:  علی ‌اقبالی، آمنه ‌میر، یگانه یغمائیان منشی صحنه:  یگانه یغمائیان جامه‌داران:  ملیکا وطن دوست، یگانه یغمائیان مدیر تدارکات:  جلیل ‌موسوی ‌زاده دستیاران تدارکات:  مهدی ‌ثباتی ‌حصاری حصاری، امیر ‌عرب

 

خلاصه: دریا سالار کریستوفر بار کلمبوس معروف به کریستف کلمب با کشتی معروف خودش سانتا ماریا به قصد کشف مسیر تازه ای به هند راهی اقیانوس شد.

استاندارد

نمایش گرگ بلابره ناقلا

نمایش موزیکال گرگ بلابره ناقلا
کاری ازشرکت خدماتی هنری هدهد هفت هنر
کارگردان : مریم عباسی
نویسنده تهیه کننده و مشاورکارگردان: اصغرلشگری

بازیگران: مریم عباسی، حس قادری ،خسروتوکلی نصب، الهام لشگری ،سمانه محمدیان ،فرزانه عباسی، حمیدنعمانی، امیدمهدوی، محمدجواد روشن، صباعزتی، علی پیرکاریز، شیماقندالی

طراح لباس: الهام لشگری
طراح پوستربروشور: محمدافشار
طراح نور: حسام انوشیروانی
منشی صحنه: صباعزتی
موسیقی: مهدی حسنی _ علیرضاقرائی
ضرب: رضاصاحب دادی
گریم : مریم عباسی
مدیرصحنه: محمدجواد روشن
امیدمهدوی
طراح وساخت دکور: داودسیدیان
رضاصاحب دادی

ساعت اجرا: ۱۰ صبح مخصوص مهدومدارس

۱۸ مخصوص عموم

روابط عمومی: دامون سلیمانی مستر تئاتر

محل اجرا : فکوری 45 – خیابان فراز – ابتدای فراز 1 – آمفی تئاتر مرکز تخصصی تئاتر کودک و نوجوان مشهد تماشاخانه استاد داود کیانیان

استاندارد

بیوگرافی حمیدابراهیمی

بیوگرافی حمید ابراهیمی:

بیوگرافی حمیدابراهیمی

نام:حمید
نام خانوادگی:ابراهیمی
تاریخ تولد:1349
پیشه:بازیگر،کارگردان،نویسنده
تحصیلات:کارشناسی اطلاع رسانی و کتابداری


حمید ابراهیمی بازیگر، کارگردان، نویسنده است.وی متولد 1349 و دانش آموخته کارشناسی اطلاع رسانی و کتابداری گرایش هنر میباشد.

بیش از دو دهه تجربه در تئاتر را دارد.ابراهیمی ‌بیش از این که بازیگر سینما و تلویزیون باشد بازیگر تئاتر است و در دوران نوجوانی با بازی در تئاتر دانش آموزی در سال 1365 موفق به کسب رتبه نخست بازیگری کشور شد.


بیوگرافی حمیدابراهیمی

4 جلد نمایشنامه با نام‌های «آوای باد» ، «سیاریحون» ، «پندارزنده گفتار مرده» و «ته خط» از او به چاپ رسیده است.

حمید ابراهیمی با مجموعه صاحبدلان در تلویزیون به مردم معرفی شد و در مجموعه‌های متعددی از جمله مثل هیچ‌کس نقش آفرینی کرده است. اوایفاگر نقش «هوشنگ» درمجموعه گاوصندوق بود.

در فروردین 1392 دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را از جشنواره فیلمهای پلیسی مسکو برای تله فیلم «تعبیر خواب» دریافت کرد.


فیلم شناسی حمید ابراهیمی:
مجموعه‌های تلویزیونی:
هوش سیاه (مجموعه تلویزیونی)
یه تیکه زمین (مجموعه تلویزیونی)
گاوصندوق (مجموعه تلویزیونی، ۱۳۸۸)
مثل هیچ‌کس (مجموعه تلویزیونی، ۱۳۸۷)
تاصبح (مجموعه تلویزیونی، ۱۳۸۵)
صاحبدلان (مجموعه تلویزیونی، ۱۳۸۵)

فیلمهای سینمایی:
آلزایمر (نسیان) (فیلم سینمایی، ۱۳۸۹)
فرزند خاک (فیلم سینمایی، ۱۳۸۶)
طالع سعد (۱۳۷۴)
ای ایران (۱۳۶۸)
بایکوت (۱۳۶۴)
تعبیر خواب، کارگردان: رضا دادویی (1392)

استاندارد

بیوگرافی حسین یاری

بیوگرافی حسین یاری:

بیوگرافی حسین یاری

نام: حسین
نام خانوادگی: یاری
تاریخ تولد: 16 دی 1346
وضعیت تاهل: متاهل
فرزندان: سروش، سارا و علی
سالهای فعالیت: از 1358 تاکنون


حسین یاری بازیگر سینما و تلویزیون کشورمان 16 دی ماه سال 1346 در تهران متولد شد.

ازدواج حسین یاری:
حسین یاری سالها پیش در سال 1371 زندگی مشترکش را آغاز کرد و همسرش از اهالی دنیای هنر نیست.

همسر حسین یاری زمانی که زندگی مشترکش را با این هنرمند آغاز کرد 17 سال بیشتر نداشت و از سختی های زندگی با یک هنرمند اطلاعات چندانی نداشت و یکی سختی های زندگی با یک بازیگر را دوری او از خانواده عنوان کرد.

خانواده حسین یاری:
حسین یاری سه فرزند به نام های سروش، سارا و علی دارد و رابطه ای بسیار نزدیک و صمیمانه ای با فرزندانش دارد.

فرزندان این هنرمند کشورمان به وجود پدرشان افتخار میکنند و بسیاری از زمان های فراغتشان را با پدرشان میگذرانند و از بودن در کنار پدر لذت میبرند.

زهیر یاری بازیگر جوان کشورمان برادرزاده حسین یاری است و این موضوع با یک نگاه به چهره این دو هنرمند کاملا واضح است.


بیوگرافی حسین یاری

فعالیت حسین یاری غیر از بازیگری:
حسین یاری هم به مانند برخی از هنرمندان علاوه بر بازیگری شغل دیگری هم دارد و از این طریق امنیت آینده اش را تضمین کرده است.

این هنرمند کشورمان کارمند بانک مرکزی بوده و بازنشسته شده است و علاوه بر آن در واحد دوبلاژ صدا و سیما هم به گویندگی مشغول بود.

علاقه حسین یاری به فوتبال:
حسین یاری از هنرمندان علاقه مند به فوتبال است و اگر بازیگر نمیشد به سراغ فوتبال میرفت و به گفته خودش در فوتسال و در سالن به خوبی میتوانست بازی کند و استعدادش را در معرض نمایش بگذارد.

اولین فعالیت حسین یاری در تئاتر و سینما:
این هنرمند کشورمان بازیگری را از 12 سالگی و در سال 1358 با نمایش گندم های خونین آغاز کرد و در سال 1360 فعالیت های تئاتری اش را آغاز کرد و در سال 1362 برای نخستین بار مقابل دوربین رفت.

با فیلم های دفاع مقدس شناخته شد که در این ژانر موفق بود و برای بازی در فیلم «آخرین مرحله» جایزه سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را از چهاردهمین جشنواره فیلم فجر دریافت کرد.


بخشی از فیلم شناسی حسین یاری:
سینمایی:
1397 خداحافظ دختر شیرازی
1396 داش آکل
1394 یادم تو را فراموش
1393 پدر آن دیگری
1393 مزار شریف
1391 آوا
1391 تراژدی
1390 ابرهای ارغوانی
1390 یک سطر واقعیت
1390 پاریس تا پاریس
1389 سعادت آباد
1388 پرنده باز
1387 کیمیا و خاک
و…