صفحه 1

پکیج آموزش بازیگری آموزش بازیگری pdf آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای آموزش بازیگری در خانه ویدیو آموزش بازیگری کانال آموزش بازیگری ستجوهای مربوط به آموزش بازیگری در خانه آموزش بازیگری در خانه برای کودکان متن برای تمرین بازیگری فیلم تمرین بازیگری اموزش بازیگری آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای تمرین بازیگری در خانه برای نوجوانان حس گیری در بازیگری آموزش بازیگری تئاتر

استاندارد

معنی دکوپاژ تئاتر ؟

دﮐﻮﭘﺎژ (Decoupage )

دﮐﻮﭘﺎژ ، ﺗﻘﻄﯿﻊ ﯾﺎ ﺑﺮش ﻓﻨﯽ ، ﯾﮑﯽ از وظایف ﺑﺴﯿﺎر مهم ﮐﺎرﮔﺮدان اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ : ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار دورﺑﯿﻦ در ﺻﺤﻨﻪ ، ﻧﻮع ﻧﻮرﭘﺮدازی ، اﻧﺪازه ﺗﺼﻮﯾﺮ ، زاوﯾﻪ دورﺑﯿﻦ ، ﻧﻮع ﺣﺮﮐﺖ دورﺑﯿﻦ ، ﺗﻌﺪاد ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻻزم اﺳﺖ ، ﻧﻮع اﺗﺼﺎل نماها ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ، هر ﺻﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺻﺤﻨﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﻮد (هر ﺻﺪاﯾﯽ ﻏﯿﺮ از دﯾﺎﻟﻮگها) و ﺑﺎﻗﯽ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺷﺪن ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪ (ﺳﻨﺎرﯾﻮ) ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ وظایف ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﯿﻤﯽ از وظایف ﮐﺎرﮔﺮدان ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﻧﺘﯿﺠﻪ آن در ﻓﯿﻠﻢ ﻧﺎﻣﻪ دﮐﻮﭘﺎژ ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﺎرﮔﺮدان ها ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ هنگامی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻐﯿﯿﺮ دهند، وﻟﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﯿﻠﻢ ﻧﺎﻣﻪ دﮐﻮﭘﺎژ ﺷﺪه ای ﮐﻪ ﺧﻮد تهیه ﮐﺮده اﻧﺪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ روﻧﺪ. ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﮔﺮدان ها ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﮐﻮﭘﺎژ ﮐﺮدن ﻓﯿﻠﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ از ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ در هنگام ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮدان ﻣﯽ فهمد ﻓﯿﻠﻢ ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ در دﺳﺖ دارد ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ روش اول ، هم ﻣﺮﺳﻮم ﺗﺮ اﺳﺖ و همﮐﺎراﻣﺪ ﺗﺮ

استاندارد

بیوگرافی حمیدابراهیمی

بیوگرافی حمید ابراهیمی:

بیوگرافی حمیدابراهیمی

نام:حمید
نام خانوادگی:ابراهیمی
تاریخ تولد:1349
پیشه:بازیگر،کارگردان،نویسنده
تحصیلات:کارشناسی اطلاع رسانی و کتابداری


حمید ابراهیمی بازیگر، کارگردان، نویسنده است.وی متولد 1349 و دانش آموخته کارشناسی اطلاع رسانی و کتابداری گرایش هنر میباشد.

بیش از دو دهه تجربه در تئاتر را دارد.ابراهیمی ‌بیش از این که بازیگر سینما و تلویزیون باشد بازیگر تئاتر است و در دوران نوجوانی با بازی در تئاتر دانش آموزی در سال 1365 موفق به کسب رتبه نخست بازیگری کشور شد.


بیوگرافی حمیدابراهیمی

4 جلد نمایشنامه با نام‌های «آوای باد» ، «سیاریحون» ، «پندارزنده گفتار مرده» و «ته خط» از او به چاپ رسیده است.

حمید ابراهیمی با مجموعه صاحبدلان در تلویزیون به مردم معرفی شد و در مجموعه‌های متعددی از جمله مثل هیچ‌کس نقش آفرینی کرده است. اوایفاگر نقش «هوشنگ» درمجموعه گاوصندوق بود.

در فروردین 1392 دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را از جشنواره فیلمهای پلیسی مسکو برای تله فیلم «تعبیر خواب» دریافت کرد.


فیلم شناسی حمید ابراهیمی:
مجموعه‌های تلویزیونی:
هوش سیاه (مجموعه تلویزیونی)
یه تیکه زمین (مجموعه تلویزیونی)
گاوصندوق (مجموعه تلویزیونی، ۱۳۸۸)
مثل هیچ‌کس (مجموعه تلویزیونی، ۱۳۸۷)
تاصبح (مجموعه تلویزیونی، ۱۳۸۵)
صاحبدلان (مجموعه تلویزیونی، ۱۳۸۵)

فیلمهای سینمایی:
آلزایمر (نسیان) (فیلم سینمایی، ۱۳۸۹)
فرزند خاک (فیلم سینمایی، ۱۳۸۶)
طالع سعد (۱۳۷۴)
ای ایران (۱۳۶۸)
بایکوت (۱۳۶۴)
تعبیر خواب، کارگردان: رضا دادویی (1392)

استاندارد

بیوگرافی حسین یاری

بیوگرافی حسین یاری:

بیوگرافی حسین یاری

نام: حسین
نام خانوادگی: یاری
تاریخ تولد: 16 دی 1346
وضعیت تاهل: متاهل
فرزندان: سروش، سارا و علی
سالهای فعالیت: از 1358 تاکنون


حسین یاری بازیگر سینما و تلویزیون کشورمان 16 دی ماه سال 1346 در تهران متولد شد.

ازدواج حسین یاری:
حسین یاری سالها پیش در سال 1371 زندگی مشترکش را آغاز کرد و همسرش از اهالی دنیای هنر نیست.

همسر حسین یاری زمانی که زندگی مشترکش را با این هنرمند آغاز کرد 17 سال بیشتر نداشت و از سختی های زندگی با یک هنرمند اطلاعات چندانی نداشت و یکی سختی های زندگی با یک بازیگر را دوری او از خانواده عنوان کرد.

خانواده حسین یاری:
حسین یاری سه فرزند به نام های سروش، سارا و علی دارد و رابطه ای بسیار نزدیک و صمیمانه ای با فرزندانش دارد.

فرزندان این هنرمند کشورمان به وجود پدرشان افتخار میکنند و بسیاری از زمان های فراغتشان را با پدرشان میگذرانند و از بودن در کنار پدر لذت میبرند.

زهیر یاری بازیگر جوان کشورمان برادرزاده حسین یاری است و این موضوع با یک نگاه به چهره این دو هنرمند کاملا واضح است.


بیوگرافی حسین یاری

فعالیت حسین یاری غیر از بازیگری:
حسین یاری هم به مانند برخی از هنرمندان علاوه بر بازیگری شغل دیگری هم دارد و از این طریق امنیت آینده اش را تضمین کرده است.

این هنرمند کشورمان کارمند بانک مرکزی بوده و بازنشسته شده است و علاوه بر آن در واحد دوبلاژ صدا و سیما هم به گویندگی مشغول بود.

علاقه حسین یاری به فوتبال:
حسین یاری از هنرمندان علاقه مند به فوتبال است و اگر بازیگر نمیشد به سراغ فوتبال میرفت و به گفته خودش در فوتسال و در سالن به خوبی میتوانست بازی کند و استعدادش را در معرض نمایش بگذارد.

اولین فعالیت حسین یاری در تئاتر و سینما:
این هنرمند کشورمان بازیگری را از 12 سالگی و در سال 1358 با نمایش گندم های خونین آغاز کرد و در سال 1360 فعالیت های تئاتری اش را آغاز کرد و در سال 1362 برای نخستین بار مقابل دوربین رفت.

با فیلم های دفاع مقدس شناخته شد که در این ژانر موفق بود و برای بازی در فیلم «آخرین مرحله» جایزه سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را از چهاردهمین جشنواره فیلم فجر دریافت کرد.


بخشی از فیلم شناسی حسین یاری:
سینمایی:
1397 خداحافظ دختر شیرازی
1396 داش آکل
1394 یادم تو را فراموش
1393 پدر آن دیگری
1393 مزار شریف
1391 آوا
1391 تراژدی
1390 ابرهای ارغوانی
1390 یک سطر واقعیت
1390 پاریس تا پاریس
1389 سعادت آباد
1388 پرنده باز
1387 کیمیا و خاک
و…

استاندارد

بیوگرافی حسین محب اهری

بیوگرافی حسین محب اهری:

بیوگرافی حسین محب اهری

نام:حسین
نام خانوادگی:محب اهری
زمینه فعالیت:سینما، تلویزیون
و تئاتر، رادیو
تولد:۲۹ مهر ۱۳۳۰،تهران
مرگ:۲۶ دی ۱۳۹۷ (۶۷ سال)
علت مرگ:ایست قلبی
ناشی از سرطان غدد لنفاوی
ملیت:ایرانی
پیشه:بازیگر، گوینده رادیو
سال‌های فعالیت:۱۳۵۰–۱۳۹۷
همسر(ها):
فرحناز منافی ظاهر
(طلاق)
مهتاب مقصودلو


حسین محب اهری متولد 29 مهر 1330 در تهران، بازیگر است.
فارغ التحصیل لیسانس ادبیات فارسی از مدرسه عالی زبان در سال 1358 است.

کلاس بازیگری:
یک دوره آموزش بازیگری را در زیر نظر آربی آوانسیان کارگردانی ارمنی – اصفهانی در سال 1354 وقتی 24 ساله بود گذراند و وارد گروه های تئاتری شد.

تلویزیون و سینما:
اولین بار در سال 1361 وقتی 31 ساله بود با سریال محله برو بیا جلوی دوربین رفت و در سال 1365 اولین تجربه خود را در سینما با پوران درخشنده کسب کرد

ازدواج اول و همسرش:
در سال 55 تا 57 عضو یک گروه بازیگری بود که فرحناز منافی نیز به آن گروه پیوست و باب آشنایی این دو باز شد و 4 ماه بعد با یکدیگر ازدواج کردند.نتیجه این ازدواج یک دختر بنام یاسی و یک پسر بنام اسد بود.


بیوگرافی حسین محب اهری

بیماری حسین محب اهری:
اولین بار علائم بیماری در سال 79 به سراغش آمد، اما پزشکان نتوانستند بیماری را تشخیص بدهند، دو سال بعد در سال 81 شدت بیماری زیاد شد و اینبار بیماری سرطان لنف تشخیص دادند.

درمان بیماری:
او مجبور به عمل جراحی و خارج کردن توده از زیر گوش تا زیر گردنش شد سپس به شیمی درمانی پرداخت و تا 9 سال بدون مشکل زندگی اش ادامه داشت.

بازگشت سرطان:
9 سال بعد علائم دوباره بیماری سرطان به سراغش آمد و بعد از آزمایشات مختلف تومور در ریه ها، گردن و پا دیده شد، اینبار تومور از کشاله رانش خارج کردند و دوباره مدتی شیمی درمانی کرد.

ماجرای طلاق + ازدواج دوباره:
حسین محب اهری در سال 79 قبل از اینکه اصلا سرطان بگیرد به بهانه اینکه می خواهد تنها باشد بعد از 22 سال زندگی از همسرش فرحناز منافی ظاهر طلاق گرفت.

مدت ها بعد بیماری سرطان سراغش آمد و سالها بعد حسین محب اهری برای بار دوم با خانوم مهتاب مقصودلو ازدواج کرد.

درگذشت:
محب اهری در 25 دی ماه با وخامت دوباره وضعیت به بیمارستان منتقل شد و در نهایت ساعت 2 مداد روز 26 دی ماه به علت ایست قلبی دار فانی را وداع گفت و درگذشت.


بخشی از فیلم شناسی حسین محب اهری:
سینمایی:
۱۳۹۷ خداحافظ دختر شیرازی
۱۳۹۷ زهرمار
۱۳۹۵ سه بیگانه
۱۳۹۴ وقتی برگشتم…
۱۳۹۲ ساکن طبقه وسط
۱۳۹۱ فرزند چهارم
۱۳۹۰ خوابم می‌آد
۱۳۸۹ گل‌چهره
۱۳۸۷ بیداری
۱۳۸۷ وقتی همه خوابیم
۱۳۸۳ اسپاگتی در هشت دقیقه
۱۳۷۴ عروس کاغذی
۱۳۷۳ آقای شانس
۱۳۷۳ راه افتخار
۱۳۷۳ کاکادو
۱۳۷۳ روز واقعه
۱۳۷۲ روز فرشته
۱۳۷۲ من زمین را دوست دارم
۱۳۷۱ خوش‌خیال
و…

استاندارد

بیوگرافی حسین سلیمانی

بیوگرافی حسین سلیمانی:

بیوگرافی حسین سلیمانی

نام :حسین
نام خانوادگی :سلیمانی
تاریخ تولد :1363/تهران
پیشه :بازیگر، عکاس، ترانه سرا و دستیار کارگردان
سالهای فعالیت :از 1376 تاکنون


حسین سلیمانی بازیگر سینما و تلویزیون کشورمان 30 شهریور 1363 در تهران متولد شد.

آقای بازیگر تحصیلاتش را در مقطع دیپلم در رشته ریاضی فیزیک گذراند و با رتبه ای عالی وارد دانشگاه در رشته شیمی شد اما به دلیل مشکلات خانوادگی از ادامه تحصیل انصراف داد و دانشجوی انصرافی رشته شیمی است.

این بازیگر کشورمان در سن نوجوانی و در دوره ای که اولین تجربه سینمایی اش را با فیلم مهر مادری کسب میکرد، پدرش را از دست داد و تمام بار زندگی روی دوش او قرار گرفت.


بیوگرافی حسین سلیمانی

تنها زندگی کردن با مادر و تامین هزینه های زندگی برای یک پسر نوجوان اگرچه سختی های زیادی داشت اما لطف خدا شامل حالش شد و با بازی در فیلم مهر مادری به دنیای بازیگری راه یافت و درهای موفقیت به روی او باز شد.

این بازیگر کشورمان کار کردن را از همان دوره نوجوانی آغاز کرد و برای تامین مخارج زندگی مدتی در مغازه جوشکاری کار میکرد و در دوره ای هم دستفروشی کرده است تا بتواند هزینه های تحصیلش را فراهم کند و باری از روی دوش مادرش که مجبور بود دو شیفت کار کند، برداشته باشد.

آغاز بازیگری حسین سلیمانی:
حسین سلیمانی بازیگری را از 13 سالگی با فیلم مهر مادری به کارگردانی کمال تبریزی در سال 1376 آغاز کرد و اولین تجربه بازیگری حسین سلیمانی یکی از تجربه های موفق او در دنیای بازیگری بود که جوایز مختلف بین المللی را برایش به ارمغان آورد.

حسین سلیمانی در فیلم مهر مادری با فاطمه معتمدآریا همبازی بود و با راهنمایی های او و پرویز پرستویی توانست در نقش اصلی این فیلم بازی کند.


بخشی از فیلم شناسی حسین سلیمانی:
سینمایی:
هزار پا 1397
زنی با ارابه چوبی 1397
اروند 1394
نهنگ عنبر 1394
دربست 1394
360 درجه 1393
تاول 1393
هاری 1393
رد کارپت 1392
پایان خدمت 1392
یاسین 1392
عقاب صحرا 1391
اینجا شهر دیگری است 1390
میگرن 1390
در امتداد شهر 1389
و…

 

استاندارد

بیوگرافی حسین پناهی

بیوگرافی حسین پناهی:

بیوگرافی حسین پناهی

نام:حسین پناهی
تاریخ تولد:1335/6/6
محل تولد:روستای دژکوه،
کهگیلویه و بویر احمد
والدین:ماه کنیز، علی‌پناه
تاریخ فوت:1383/5/14
(47 سال)
ملیت:ایرانی
پیشه:بازیگر، کارگردان،
نویسنده، شاعر
سال‌های فعالیت:
۱۳۶۰ تا ۱۳۸۳
فرزندان:
لیلا،آنا،سینا


حسین پناهی متولد 6 شهریور 1335 در روستای دژکوه، بازیگر است.فارغ التحصیل دروس حوزه در مدرسه آیت الله گلپایگانی در قم و دوره دیده 4 ساله بازیگری و نمایشنامه نویسی از مدرسه هنری آناهیتا در تهران می باشد.

اولین تجربه بازیگری تا استخدام:
در سال 1361 با تئاتر وارد عرصه بازیگری شد و همزمان فیلمنامه نویسی و کارگردانی را نیز شروع کرد، در سال 1363 با سریال محله بهداشت وارد قاب تلویزیون شد.
او یکسال بعد در سال 1364 به استخدام صدا و سیما درآمد

حسین پناهی در سال 1356 با همسرش شوکت ازدواج کرد، ثمره این ازدواج دو دختر بنام های لیلا متولد 1357 و آنا متولد 1359 و یک پسر بنام سینا متولد 1363 می باشد.

کتاب شعر:
حسین پناهی یک شاعر چیره دست بود، اولین مجموعه شعر او با نام من و نازی در سال 1376 منتشر شد و تابحال علاوه بر 16 بار تحدید چاپ به شش زبان دنیا نیز ترجمه شده است.او بعد از مدتی شروع به ضبط آلبوم های خود بصورت دکلمه نیز کرد.


بیوگرافی حسین پناهی

در بیش از 80 فیلم و سریال:
حسین پناهی در عمر هنری خود در بیش از 80 فیلم و سریال علاوه بر بازیگری، نویسنده و کارگرداننی نیز کرد، با سریال آژانس دوستی در سال 1380 به شهرت رسید.

آخرین بازی او در سریال روزگار قریب در سال 1381 بود، جالب است بدانید او بخشی از دیالوگ های سریال امام علی را نوشته و علاوه بر بازیگری مشاور فیلمنامه نویس بود

مرگ یا خودکشی !
حسین پناهی در نهایت 14 مرداد 1383 درگذشت، او در اواخر عمر خود تنها زندگی می کرد و بین 4 – 6 روز بعد فوت، جسد وی در خانه اش پیدا شد.

پزشکی قانونی علت مرگ را سکته قلبی خواند اما یغما گلرویی شاعر و ترانه سرا در یادداشی مرگ او را خود خوانده و تلویحا خودکشی عنوان کرد.

محل دفن:
پناهی پس از فوت به خواست خود در کنار قبر مادرش در محل زادگاه خود در روستای دژکوه در آغوش خاک آرام گرفت، او قبلا گفته بود : به بهشت نمی روم اگر مادرم آنجا نباشد

هیچ چیز را جدی نگرفتم..!
من نه نان نه غم و حتی سينما را هيچ وقت جدی نگرفته ام..!
من برای اتلاف وقت بازی می کنم، برای فرار از درک حقايق هولناکی که نمی دانم چيست ، گو اینکه همين نان و نام جدی ترين ضرورت از اين سال به آن سال رفتن هايم شده است…


بخشی از فیلم شناسی حسین پناهی:
سینمایی:
۱۳۶۵ گذرگاه
۱۳۶۵ گال
۱۳۶۵ تیرباران
۱۳۶۷ هی جو
۱۳۶۷ نار و نی
۱۳۶۷ در مسیر تندباد
۱۳۶۷ ارثیه
۱۳۶۸ راز کوکب
۱۳۶۹ مهاجران
۱۳۶۹ چاووش
۱۳۶۹ سایه خیال
۱۳۷۰ اوینار
۱۳۷۱ هنرپیشه
۱۳۷۱ مرد ناتمام
۱۳۷۳ روز واقعه
۱۳۷۳ آرزوی بزرگ
و…