اجراخوانی ادیپ شهریار به روی صحنه رفت.

 

: سوفوکل
: شاهرخ مسکوب
: عباس شیخ بابایی

: عباس شیخ بابایی
: سعید باغبانی
: مرتضی بختیاری

دیدگاهتان را بنویسید