اجراخوانی بی حیوان به روی صحنه رفت.

: علی طاهری
: (به ترتیب ورود به صحنه) علی طاهری، سوگند قدیانی، بهزاد شهاب، وحید شریفی، امیر مهدی ریاحی،بهزاد آتش رزان، پانیذ شمس حکیمی، عاطفه رحمانی، فاضل مرصع نشان
حیوان درونی شما چیست؟

: گروه پارمین
: ژان میشل ریب
: شهلا حائری

: سوگند قدیانی
: فاضل مرصع نشان

حیوان درونی شما چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید