اجراخوانی جنگ به روی صحنه رفت.

: لارش نورن
: عاطفه پاکبازنیا
: پارسا محمدزاده
: یاسمن فرازیان، نیکتا شاهانی، پرینازبابایی، پوریا محمودی، محمد شیدایی، کیمیا زینی وند
جنگ، خود این کلمه برای خلاصه کافی نیست؟

: علیرضا حسن پور

: علی جعفری
: پوریا محمدزاده
: پارسا محمدزاده، علی جعفری
: علی جعفری
: الهام متو

سخن کارگردان:
این نمایشنامه برای اولین بار که در ایران اجرا می رود. نمایشنامه ای که در آینده قطعا جدی تر دنبال می شود.

دیدگاهتان را بنویسید