اجراخوانی دختر یانکی به روی صحنه رفت.

: نیل سایمون
: شهرام زرگر
: ایمان مصلح
: محمد رحمانی و  نازنین تبریزی

محمد رحمانی، نازنین تبریزی، هانی میربرزگر
: نسرین سزاوار

دیدگاهتان را بنویسید