اجراخوانی پزشک نازنین به روی صحنه رفت.

: نیل سایمون
: سارا جویا
: (نقش‌خوانان به ترتیب ورود) کژال شاهی، ستاره دولتشاهی، زینب عباسی، آرزو صالحی، میترا ثاراللهی، خاطره رضوانی، سودابه بختیاری، فاطمه الوندی
: پلاتو دو خواهر

: آسیه پورعلیوند
: الهه افشاری
: سمانه جویا

دیدگاهتان را بنویسید