مونولوگ محاکات به روی صحنه رفت.

: امیرحسین کنزق
: (روزهای زوج) وحید صادقی، (روزهای فرد) افشین تمدن
شغل من یاسین خوندن برای مرده هاست، براتون یاسین بخونم

: فرشاد حبیبی، امیرحسین کنزق
: وحید صادقی
: زهرا قلمبر
: محمد حیدری ورجانی

: علیرضا ترحمی
: مهرنوش ترحمی
: امیرحسین کنزق
: مهدیه کسرایی
: امیر ترحمی
: مجتبی حسنی

دیدگاهتان را بنویسید