نمایشنامه‌خوانی خروس میخواند به روی صحنه رفت.

: محمدرضا حزینی
: (نقش خوان ها به ترتیب خوانش) الهه آریان، محمدرضا حزینی، کوروش کرمی، هادی طهماسبی، مسعود حسینی، فهیمه یار محمد، یاشار قهرمانی

: شهرام کرمی
: الهام هنرکار
: هومن ‌رنجبر
: محسن صالحی، علیرضا بختیاری، محمد امین سعیدی
: نوا ابوالقاسم

دیدگاهتان را بنویسید