نمایشنامه‌خوانی مترسک به روی صحنه رفت.

: ابوذر جادنگو، مانا اکبری، نسیم جعفری ثابت، رونیکا رمضانی، هانیه اکبری
مترسکی بعد از سالها پیدا می شود وقتی آدمها هم دیگر را گم می کنند

: ابوذر جادنگو
: نسیم جعفری ثابت

: زهرا معینی
: کیارش مظفری
: شهرزاد وزیری
: فاطمه اکبری
: ملیکا رمضانی

دیدگاهتان را بنویسید