نمایش آسمان روزهای برفی به روی صحنه رفت.

: محمد چرمشیر
: سیدحمیدرضا حسینی
: نیلوفر خراسانی، سیدحمیدرضا حسینی

: مینا نصر اله زاده
: سحر صالحی
: سجاد داغستانی
: سیدحمیدرضا حسینی، نیلوفر خراسانی
: آرش رضایی
: کوشا صباغی

دیدگاهتان را بنویسید