نمایش آن یگانه می کُشد… به روی صحنه رفت.

: مرضیه شاطرطوسی
: امیر ریاضی، غزل هاشمی، نرگس مهربان، پارسا صحرایی، علیرضا محمدی، محمدصادق سراندیب
دربازی کودکان مردن به معنی بی حرکت شدن است. او برای مدتی بی حرکت میخوابد… ما همین مقدار ناچیز درباره مرگ می دانیم. در حقیقت، مرگ نه نقطه ای مقابل زیبایی، بلکه بخشی از آن است_ درنگ مرگ به اذن زیبایی است_

: گروه هنرهای اجرایی مواجهه

: علی سید ابراهیمی، پریا معروفی
: ساره خلج(لباس)، سیمین آزادی (لباس) ایلناز آندروا(آکسسوار)
: سعید هاشم زاده و مرضیه شاطرطوسی
: پارسا امامقلی پور
: وحید زارعی
: مهدی فخارچیان، فردیس زارع

دیدگاهتان را بنویسید