نمایش آواز خوان طاس به روی صحنه رفت.

: ارشیا رضوی
: عرفان رضوی، مهرانه موسوی، شکیبا آدینه، روژان نیکوزاد، شهاب اشرفی، مجتبی موسوی
دو خانواده در ارتباط با یک دیگر دچار مشکل میشوند

: ارشیا رضوی
: اوژن یونسکو
: محمد تقی غیاثی

: مهتاب مطهری، فرشاد هدایت نوری
: هامون علی اکبری، متین حمیدی
: رومینا عشایری
: متین خیبلی
: ارشیا رضوی
: نیلوفرصفاری سامانی
: شقایق صفاری سامانی، صبا اردوانی
: آیدا رضوی
: کیمیا ناظری، مجتبی موسوی
: رضا کورآوند، بهناز مهردل، فاطمه حسینی

دیدگاهتان را بنویسید