نمایش اعظم به روی صحنه رفت.

: امیر نصیری
: امیر نصیری

روایت جوانی برگشته از جنگ که به تنها دارایی اش که مشتی خاطره ای شیرین قبل از جنگ تحمیلی است می پردازد.

: گروه رسانه ای تبلیغی دوکوهه (سرپرست گروه: حمیدرضا راوش)
: علیرضا ربانی زاده
: مجتبی راوش، سعید راسخی پور
: علی خشنود
: علیرضا بازیار
: علی جنگی، سعید مشی، یحیی نصیری، محمدامین عفیفیان

دیدگاهتان را بنویسید