نمایش انکار به روی صحنه میرود.

بدن ها بدون جنسیت زاده می شوند و آنچه این تعریف را به وجود می آورد بی شک اجتماع است . اجتماع قالب به بدن ها می دهد . فرد برای به تعریف رسیدن در آن اجتماع باید دست به انکار بزند .انکار سرگذشت بدن هایی است که نادیده گرفته شده اند .

: بهزاد غلامی
: بهزاد غلامی
: نصیر ابرچی
: بهزاد غلامی
: گروه لام دنس تئاتر
: حامد خلیلی، مهدی امین غفار

دیدگاهتان را بنویسید