نمایش اِوِژاژ به روی صحنه رفت.

: امین آبان
: سپیده توکلی، مژگان چارانی

: مائده نجاری

: کیان رضائی مهر، ماهان حسینی پور
: کیان رضائی مهر
: سمانه رحمتی
: زهرا قربانی، پریسا سالاروند
: علی ملکی جهان
: کیان رضائی مهر، محمد حسین حیدری، مائده نجاری
: مژگان چارانی، سپیده توکلی
: بیتا کاویانی
: فاطمه قربانی
: مسعود بیگلری
: ماهان حسینی پور، مائده نجاری

 

 

دیدگاهتان را بنویسید