نمایش بمانی رفتی، بمانی رفته ای به روی صحنه رفت.

: محمدرضا شاه ‌مردی
: علی فرقدانی، شیما عسگری، نیلوفر کلایی، نرگس حسینی مقدم، محمد پارسا زاهدی، مهدی داوودی، امیر حسین نبی گل، فرهاد قحطان، یلدا حریری
پادشاه در جشنی سالانه کشته شده، رستم مورد اتهام قرار می گیرد، سفر در زمان و روبه‌رو شدن با بخش هایی از آینده تنها چاره اوست و …

: احسان گائینی، علی فهیمی

: مرتضی مرتضوی راد
: مرضیه فتخانی
: ابوالفضل فهیمی
: فاضل حائری یزدی
: هاجر پور امیری
: هادی معذی
: زهرا تومانیان

دیدگاهتان را بنویسید