نمایش بند لباس به روی صحنه رفت.

: کیان مرادی
: محمدرضا صفی، کیان مرادی، سعید قیاسی، سعیده کشاورز
دخترکی وارد کارگاه نقاشی عجیبی می‌شود. نقاش در این کارگاه هم روح را نقاشی می‌کند و هم جسم را. دخترک امده تا مدل نقاشی شود. موقعیت دخترک را به سوی مرگ می‌برد
: کاوه مرادی، فرشاد شاه‌قلعه

: کیان مرادی، محمد رضا صفی
: علیسینا رضانیا
: محمدرضا صفی
: سعید قیاسی
: فرشادشاه‌قلعه
: عرفان حیدری

شب و روزمان به اعتراف در مورد زندگی جنسیمان می‌گذرد و خود نمی‌دانیم

دیدگاهتان را بنویسید