نمایش بیله دیگ بیله به روی صحنه رفت.

: داوود فتعلی بیگی
: منیژه داوری
: امیرحسین انصافی محسن قصری امیرمحمد انصافی الهه پورجمشید

(به ترتیب ورود به صحنه)امیر حسین انصافی، محسن قصری، امیر محمد انصافی، کوروش رخشنده پی، الهه پور جمشید، آساره هداوند، و امیر پارسی

: پیام رضایی
: احمدرضا حجارزاده
: علی جباری و پیام رضایی
: عاطفه داوری
: کوروش رخشنده پی
: مصطفی قریشی
: امیرحسین جعفرپور
: سمیرا انصافی
: احمدرضا حجارزاده
: سمانه استاد
: حسن داوری، حسین نجفی
: صغرا مهرنیا
: مهسا زمانی

دیدگاهتان را بنویسید