نمایش بیماری خانواده میم به روی صفحه رفت.

: الهام شکیب
: (به ترتیب حروف الفبا) حامد احمدجو، امیر سفیری، ناز شادمان، مهدی صدر، آرزو عالی، پیمان مقدمی
بیماری خانواده میم قصه نمادین خانواده ای است از جامعه ای در اوج از هم گسیختگی که هر چه تلاش برای به هم نزدیک شدن دارند بیشتر از هم دور می شوند. در آخر مرگ تراژیک عضوی از خانواده هرکدام را به گوشه ای از جهانی ناشناخته پرتاب می کند برای فرار از تنهایی خودخواسته.

: فرشاد حبیبی
: فائوستو پاراویدینو
: نیایش بهمنیه

: پگاه طبسی نژاد
: آنکیدو دراش
: مهران بی پروا
: سعید زارع محمدی، احمد نجفی
: حامد کریوند
: علیرضا ملک محمودی
: مهشید سلطانی
: زهرا طالش پور
: علیرضا ملک محمودی
: فاروق حاجی زاده
: علیرضا ترحمی

دیدگاهتان را بنویسید