نمایش تالار ۴۴۸ به روی صحنه رفت.

: سیدفاضل معصومی
: سمیرا حمراوی، زهرا فضل الله، طاهره جوربنیان، آتوسا جلیلی خامنه، سید فاضل معصومی
: سیدفاضل معصومی

: امیرسپهر تقی لو
: سید قاسم غضنفری
: الهام محمدی
: معصومه جاوید
: بهروز سیفی
: رضا تحقیقی
: علی پاکزاد
: رضا جاویدی
: حمید پورغلام
: امیرحسین شیشه گران
: آرش حق گو
: امیرحسین شیشه گران
: زهرا کاتب
: اسماعیل عزیزی
: سام صبا

دیدگاهتان را بنویسید