نمایش حقیغت حغیقت به روی صحنه رفت.

: امیرعلی ابراهیمی
: (به ترتیب ورود) فواد داودی، امیرعلی ابراهیمی، کیمیا علوب، مهسا پاسیار، آرین مقدم، غزل نادری، تارا رحمانی، نرگس صراف، امیرعلی عطار، دلشاد ویژه، پویا جاویدآرا، محمد غیاثی، علی ابراهیم

: بر اساس نمایشنامه«چنین است اگر چنین به نظرتان می رسد»از لوئیجی پیراندلو
: رضا جاوید آرا

: علی ابراهیم، کیمیا نیکزاد
: سوسن گوران
: کیمیا کریمیان
: کیمیا بهشتی، شایسته تعاونی، سهیل عرفانیان
: امیرعلی ابراهیمی
: هانیه بهاری
: اسما یزدانیان
: علی ابراهیم، اسما یزدانیان، اکرم بهرام زاده
: کیمیا علوب
: فرشید حیدری
: سروش سلامت
: دینا فتحی، نگین جدید
: نگین جدید

دیدگاهتان را بنویسید