نمایش خاکستر به خاکستر به روی صحنه رفت.

: نیکا کرمانی
: پدرام عزیزی، دل آرام کرمانی

: رضا دادویی
: هارولد پینتر
: رضا دادویی

: مجتبی سینائی
: امیر بهارمست
: مریم غفاریان
: مهدی بداق لو
: سهراب خان زاده
: مهسا دارانی
: محمد تقیان

دیدگاهتان را بنویسید