نمایش خاک و تاج به روی صحنه رفت.

: گیتی صفر زاده
: زهرا صبری
: سعید اَبک، فهیمه باروتچی

: گلچهر دامغانی، زهرا صبری
: رفعت هاشمی، مرضیه سرمشقی
: فرناز مرتضوی
: حداد حیدری
: علی کوزه گر
: مهدی آشنا
: محسن ولیحی
: هایده حسین زاده

– برداشتی از «هملت» و «مکبث» شکسپیر

 

دیدگاهتان را بنویسید