نمایش خون، دلار، مادر به روی صحنه رفت.

: امیرعلی ابراهیمی
: علی ابراهیم
: امیرعلی ابراهیمی
ژان طناب دار به گردنش آویزان است، پای تلفن در حال صحبت با ترامپ است، عصبانیست. تلفن را قطع می‌کند، فریاد می‌زند. با نوشیدن جام اول پایانش را آغاز می کند، هفت جام باقیست.

: مهسا پاسیار
: کیمیا نیکزاد، کیمیا کریمیان
: علی ابراهیم
: نگار ابراهیم
: (صحنه‌ی «مادر») کیمیا نیکزاد
: نگین جدید
: علی ابراهیم
: علی یوسفی نژاد

بر اساس داستان «تابستان و دریا» از علی ابراهیم

دیدگاهتان را بنویسید