نمایش دالِگ به روی صحنه رفت.

: علی اصغری
: رضا رمضانی کیا
: رضا رمضانی کیا
سال ۱۳۶۹ است. کیوان پسر کرمانشاهی دانشجوی سال آخر پزشکی‌ست خود را برای ازدواج با دختر عمویش آماده می‌کند. به او گفته اند پدر و مادر او زمانی که شیر خواره بوده از دنیا رفته اند. مصادف با آزادی اسرای جنگ تحمیلی‌ست. به کیوان خبر می‌دهند مادرش زنده است. اسیر بوده و برمی‌گردد. عمو بازگشت اسیر زن در طائفه را خفت و خواری می داند. از کیوان می‌خواهد که قبل از آمدن مادرش داخل طائفه او را بکشد.

: رویا آذر
: آرزو منشدی
: احمد مطوری
: درسا رمضانی کیا
: محمد طاها نقدی

دیدگاهتان را بنویسید