نمایش دونه های انار به روی صحنه رفت.

: شمس الله اکبری، سمیرا قطب
: حمید عرب
: حنیف ابراهیم، مهرآفاق جودکی، علی حسینی خواه، مینا حسنی، حدیثه نوروزی، هاله حسینی


: منصوره فیروزی
: علی روزبهانی، علیرضا خوش خصلت
: فرنیا احمدوند
: حمید عرب
: سید محمد حسنی
: فرنیا احمدوند
: مهدی سیدپور
: بابک دیندار، الناز زاهدی

 

 

دیدگاهتان را بنویسید