نمایش دکلره به روی صحنه رفت.

: آرمین همتی
:رضا امانلو، هانیه فرهادپور، سبا تحویلدار، ساغر طاهرپور و امیرسعید مومن زاده
از بر خوانی قصابان یا اعتراف یک خانواده به جرم هایشان تا کم‌کم حقیقت برای تو روشن شود.

: مهدی کوشکی
: مصطفی غزنوی
: میلاد مرادی
: مهدی تیموری
: آرمین همتی
: سبا تحویلدار
: متین خیبلی
: مهدی بیگ زاده
: حمیدرضا جان نثاری
: احمد رضا جان نثاری، مهسا ربانی

از بر خوانی قصابان یا اعتراف یک خانواده به جرم هایشان تا کم‌کم حقیقت برای تو روشن شود.

: مهدی کوشکی
: آرمین همتی
: رضا امانلو، هانیه فرهادپور، سبا تحویلدار، ساغر طاهرپور و امیرسعید مومن زاده

: مصطفی غزنوی
: میلاد مرادی
: مهدی تیموری
: آرمین همتی
: سبا تحویلدار
: متین خیبلی
: مهدی بیگ زاده
: حمیدرضا جان نثاری
: احمد رضا جان نثاری، مهسا ربانی

دیدگاهتان را بنویسید