نمایش زوگزوانگ به روی صحنه رفت.

: امیرمحمد مهاجری
: امیرمحمد مهاجری
زندگی مثل شطرنجه،تو مجازی هر تصمیمی بگیری ،اما تصمیم های تو منوط بر حرکت طرف مقابله که طرف مقابل توی زندگی همون سرنوشته

: محمد باباخانی

: طهورا کریمی
: آرمیتا فلسفی
: امیرعلی مهاجری
: علی محمد قره گوزلو
: معصومه رمضانی
: مبینا حسامی
: زهرا مرادخانلو
: محمدحسن فرازبخت
: حسین عباسی
: فریبا جدیدی

دیدگاهتان را بنویسید