نمایش سال نوت مبارک به روی صحنه رفت.

: مرسا سیدموسوی، علیرضا بختیاری
سه اپیزود. سه داستان مجزا در شب سال نو در سه قاره متفاوت. در هر اپیزود افراد با مشکلی ربرو هستند که یک تصمیم سخت را می طلبد.

: برداشتی آزاد از سه نمایشنامه کوتاه نوشته الکس برون
: علیرضا بختیاری

: میلاد الهی
: وحید پناهی
: مجتبی عاشوری

دیدگاهتان را بنویسید