نمایش عطا را به لقایش بخشیدن به روی صحنه رفت.

: مرتضی عبدی
: مژگان جودکی
: علی مختاری، مژگان جودکی، حسین گنج خانی، ملیحه رحمانی، با حضور بهروز پیروزیان و سعید رضایی، با هنرمندی مرشد ابوالفضل ورمزیار
عطا جوانی که عامل مرگ مادر را پدر خود می داند، از پدر و شغلش که برگزاری مراسم تعزیه می باشد متنفر می شود و با رئیس نظمیه برای جمع کردن مراسمات تعزیه و نقالی همکاری می کند.

: غلامرضا محمدزاده

: مریم میرزایی
: حمیدرضا بلورچی
: زرین سلیمانی
: سعید جوهری
: مژگان جودکی
: شهرام آشوری
: کامران حسین زاده
: ریحانه قاسمی

دیدگاهتان را بنویسید