نمایش عیش و نیستی به روی صحنه رفت.

: جابر حسینی
: (به ترتیب ورود به صحنه) مجتبی مجیدی، میترا ثاراللهی، زهرا زرگر، مهسا پوره، سهیل جمشیدی، حمیدرضا دولت آبادی، جابر حسینی
در زندگی یک نویسنده سوء تفاهمی به وجود می آید که نتایجی به دنبال دارد

: تیری مونیه
: ابوالحسن نجفی

: لیلا سمیعی
گروه کارگردانی
: مهسا پوره
: مهشید صدری
: علی سیفی
گروه گریم
: زهرا رضایی
: ‌مهتاب خدادادی
: vintage comedy
: امیر کشاورز
: سهیل جمشیدی ( گروه هنری زیرو)

در زندگی یک نویسنده سوء تفاهمی به وجود می آید که نتایجی به دنبال دارد

: تیری مونیه
: ابوالحسن نجفی
: جابر حسینی
: (به ترتیب ورود به صحنه) مجتبی مجیدی، میترا ثاراللهی، زهرا زرگر، مهسا پوره، سهیل جمشیدی، حمیدرضا دولت آبادی، جابر حسینی

: لیلا سمیعی
گروه کارگردانی
: مهسا پوره
: مهشید صدری
: علی سیفی
گروه گریم
: زهرا رضایی
: ‌مهتاب خدادادی
: vintage comedy
: امیر کشاورز
: سهیل جمشیدی ( گروه هنری زیرو)

دیدگاهتان را بنویسید