نمایش فردای شب به روی صحنه رفت.

: جواد اسفندیاری
: (اجراگران) مژده دایی، مونا سهراب حقیقت، فرنوش نیک اندیش
اجرا درباره ی رابطه ی دو خواهر به نام های شیدا و نفیس است. شیدا تحت تاثیر وهم ناشی از مواد مخدر می خواهد به نفیس آسیب بزند.

: حمیدرضا زبیر

: ستاره صمدی ردّانی
: علیرضا وحدانی، جواد اسفندیاری
: آیه حیدری
: شهاب محمودی
: ستاره صمدی
: امیر کریم زاده

دیدگاهتان را بنویسید