نمایش قهر دریا به روی صحنه رفت.

: رضا بهنامی
:معصومه صادقی، رفیعه صادقی، فاطمه ذاکری، احمدشنبه نیا، حبیب الله ناصری، علیشاه علی حیدری، میران سلمانی
نمایش از مراسم عروسی شروع می شود که به دلیل خرافه مردم آبادی بهم می خورد، که با بالاآمدن آب دریا در عروسی بخت زوج بسته و عروس بدقدم و شوم شناخته شده و باید قربانی شود و به دریا انداخته شود، درغیراینصورت آبادی دچار قحطی می شود. اما عروس این رسم را خرافه می داند و …

: اعظم توکلی زاده

: پژمان شاهوردی
: حبیب الله ناصری
: رفیعه صادقی
: علی دیودار
: حسین فیروزی
: عیسی رمضان زاده
: علی دیودار
: محسن ذاکری

دیدگاهتان را بنویسید