نمایش لچک به روی صحنه رفت.

: امیر ابراهیم زاده
: سپهر طهرانچی، شایان پناهی، زهرا یوسفی
پنج مرد در زمان های متفاوت درگیر مسئله ای هستند که برای بیرون رفتن از آن راه حلی ندارند.

: امیر ابراهیم زاده، رامونا رادی
: سینا سرمدی
: رامونا رادی
: سپهر طهرانچی
: علی کرسی زر
: علیرضا مظفری
: نونا آدینان
: تینا جعفری
: رها محمدی

دیدگاهتان را بنویسید