نمایش مانستر به روی صحنه رفت.


: ‌کوروش شاهونه
: ابراهیم ناییج، علی حسین زاده و ریحانه رضی

زن و شوهری با معلولیت جسمی و ذهنی اماده رفتن به تولد هستن که نصاب پرده ایی وارد منزلشان میشود که نصاب پرده متوجه…

: لیلی رشیدی و سجاد افشاریان

: کوروش شاهونه، حمید رضا اسدزاده
: سجاد افشاریان
: آرمان خوزستانی
: داوود ونداده

: مهدی دوایی
: تینا بخشی
: کوروش شاهونه
: ریحانه رضی
: مسعود رنجبر
: رامین برجی
: بهراد ضحاکی، شایان محسنی
: امیر رضا رحمانی، جواد حیدری
: اشکان مستی، علی مارل
: ندا کاوندی، مهران عشریه

دیدگاهتان را بنویسید