نمایش مجافقین به روی صحنه رفت.

: رسول حق شناس
: سمیه کیادربندسری، علیرضا رحیم زاده، حنانه فتح اللهی، محمدرضا سرلک، حمید شهربیگی، امیرحسین کریمی، پوریا عابدی، فرامرز شاهسون


: سمیه کیادربندسری
: علیرضا رحیم زاده
: فرامرز شاهسون
: اسماء حق شناس
: شهرزاد لطفی
: رسول حق شناس
: مهدیه تاجیک راد
: رسول حق شناس
: علیرضا رحیم زاده
: رسول حق شناس

دیدگاهتان را بنویسید