نمایش مشروع به روی صحنه رفت.


: آریان رضایی
: محمدهادی عطایی، فرنوش نیک اندیش، دنیا مدنی‌، پری‌ناز لطف الهی، آریان رضائی

مَشروع به مسائل پنهانی ،دروغ و خیانت در رابطه و عشق می‌پردازد.


: منوچهر شجاع
: امیرحسین شفیعی
: بابک برزویه
: سینا افشار
: محمدجواد ایزدی
: حسین بنیاد
: امیر قالیچی
: نازگل مهرانی
: ناعمه علمی نژاد، مریم کوچک‌خانی، رضا کشاورزی

درباره این نمایش:
این نمایش با تعامل و مشارکت تماشاگران به روی صحنه می‌رود و در آن تماشاگران در مقام بازی‌گر و نمایش‌نامه‌نویس کنش‌گران اصلی خواهند بود.

نمایش های پیشین گروه:
– «برلین» اجرای تماشاخانه تئاتر شهر
– «برلین» اجرای تماشاخانه دیوار چهارم
– «خداحافظ» اجرای تماشاخانه دیوار چهارم
– «دیور» اجرای تماشاخانه تئاتر شهر
– «دروغ» اجرای تماشاخانه ایرانشهر

دیدگاهتان را بنویسید