نمایش مونده به روی صحنه رفت.

 
: علیرضا شیخی، پیروز محمدی
: بابک خارند

: محمدرضا بصیری
: علیرضا شیخی
: حمیده علی‌نظری
: پرستو برمخ
: محسن طباطبائی
: دانیال سیدین
: محمدحسین سعیدی

 

 

دیدگاهتان را بنویسید