نمایش مکبث به روی صحنه رفت.

: امیرحسین دیانتی
: مصطفی کلاهیان، انوشه طاهری، امیرحسین دیانتی


: سپیده میرصمدزاده، فروران رضایی
: میترا تراب پور
: پروژه عملی واحد نورپردازی در تئاتر، دانشجویان ورودی ۹۵ طراحی صحنه هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، استاد درس اتابک اسدی
: امیرعلی ساسانی
: امین حسین امن زازه
: عارفه شتا، مینو معبودی
: حسن معینی، سما معیری
: علی خورشیدی
: سعید فرزادی پور
: امین حسین اَمَن زاده

دیدگاهتان را بنویسید