نمایش ناحَملِط به روی صحنه رفت.

: مسعود صفری
: منا بارانی، سعید عابدی، ساجد اندرون، امیرحسین زورقی، امیرحسین خطیبیان

«نا حملط» هملتی است که در برابر هملت بودن یا هملت شدن مقاومت می‌کند .


: محمد اجاقیان

«نا حملط» با  تکرار آزاد صحنه تله‌موش در نمایشنامۀ هملت، تلاش دارد اجرایی به غایت الکن، مخدوش و ناخوشایند از پدرکشتگی را – جایی در همین دور و بر خودمان- «جست جو» کند.

برداشتی آزاد از نمایشنامه‌ی هملت شکسپیر

دیدگاهتان را بنویسید