نمایش نسخ به روی صحنه رفت.

: امیرحسین غفاری
: حمیدرضا بداغی، صادق مرادی، مریم نجار، بردیا رحیمی، لنا غریفی، سارا رستم
نَسَخ محصول سرکوب ناتمامی ست که کلام را عقیم می کند. نسخ به معنی از بین بردن است؛ از بین می بریم یا از بین می برنمان. نسخ زوال زمانه ی زودگذری است که دیر می گذرد. زیستن در دنیایی سراسر تناقض و چندپارگی.

: امید غفاری
: مهدی حسین زاده
: امید غفاری
: سویل جعفری
: امیرحسین اربابی
: محمد امین افشار
: سینا ایرانپور
: امید غفاری، امیرحسین غفاری
: وصال جواهری
: امیرحسین غفاری
: مهدی دوایی
: هَچ آرت (مجموعه هَچ)
: محمد نوحی

اجرای پیشین گروه نمایش عشق ثگی

دیدگاهتان را بنویسید