نمایش نوکر شیطان به روی صحنه میرود .

این نمایش فضایی از یک قهوخانه را در اواخر دهه ۵۰ و اوایل دهه ۶۰ را نشان می دهد که افراد حاضر در آن از دیدگاه خود نسبت به زن ها سخن می گویند و افکار آن ها نسبت به اجتماع آن دوره و در طول نمایش متوجه خصومت هایی بین افرادی می شویم که سال هاست در یک محل با هم زندگی می کنند و درگیری زیادی هم داشتند و در روند داستان متوجه می شویم که تمام کارکترهای نمایش مرگ را به سخره می گیرند در حالی که بسیار به آنها نزدیک است و حضور فردی در بین آن ها که منجربه اتفاقی می شود که…

 

دیدگاهتان را بنویسید