نمایش هنگامه آینه به روی صحنه رفت.

: سید وحید میریونسی
: سعید بحرالعلومی، زین العابدین تقی پور، حمید انصاری پور، محمد مهدی مردان خانی
امروز ششم محرم است، آهنگران کوفه سخت مشغول کارند.

: گروه تئاتر ترنم صبح

: محسن جسور
: ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﺻﺎدﻗﻰ
: اﻣﯿﺮ ﺟﻮادی، اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﭼﻤﻦ زاد، ﻋﺮﻓﺎن ﺳﺎﻋﺪی، ﺳﯿﺪ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺷﺎﻫﺎﻧﺪﺷﺘﻰ، اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻃﺎﻫﺮﮐﻰ، ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺰﯾﻨﺎﻧﻰ، اﻣﯿﺮﻋﻠﻰ ﯾﻮﺳﻔﻰ
: ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺟﺒﺎری
: اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻏﻔﺎری
: اﺣﺴﺎن ﺑﻠﻮرﯾﺎن
: ﺷﺎﻫﯿﻦ ﻧﺠﻤﻰ
: ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ اﻓﺸﺮدی
: ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﮐﺮﯾﻤﻰ
: ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ دﺳﺖ اﻓﮑﻦ
: ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﺟﻌﻔﺮی، ﺳﻬﯿﻞ ﺟﻌﻔﺮی، ﺣﻤﯿﺪ ﮐﻼﻫﺪوز، ﻫﺎدی ﮐﺠﺪری
: اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻰ زاده
: ﻣﯿﻼد ﺟﻌﻔﺮی
: ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪی ﻣﻮﺳﻮی
: سید محمد حسین خاتمی، ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻮری، ﻋﻠﻰ ﻣﻼﯾﺮی، سید محمد ﻓﺎﺿﻞ ﺧﺮدﻣﻨﺪ، ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻰ
: ﻣﻬﺮداد ﻋﺒﺎﺳﻰ
: حسین تنها، امیر ناصح

دیدگاهتان را بنویسید