نمایش گُرگاس‌ها (یا روز به‌خیر آقای وزیر) به روی صحنه میرود .

وزیر داراییِ جدید، تصمیم می‌گیرد با تمامِ کسانی که فرارِ مالیاتی کرده یا دست به تخلفِ مالی زده‌اند برخوردِ قانونی کند. عمل به این تصمیم وقتی دشوار می‌شود که باید بسیاری از مقاماتِ ریز و درشت را تحتِ تعقیب قرار دهد.

دیدگاهتان را بنویسید