صفحه 1
استاندارد

نمایش در انتظار گودو به زبان انگلیسی به روی صحنه رفت.

: آتوسا عسکری
: مسعود خطیبی، حامد صالح پور، سینا خدامرادی، رامتین رائقی، محمد مبین ابراهیمی
دو فرد آواره در انتظار شخصی به نام گودو هستند که تصور می کنند نجاتشان از این وضعیت فلاکت بار به او بستگی دارد، در این حین اربابی ستمگر و برده اش وارد می شوند و …

ادامه مطلب ←