صفحه 1
استاندارد

نمایش مجهول به روی صحنه رفت.

مردی درساحل جنوب در پی مرگ خویش است، در این میان با چند شخصیت جادویی برخورد کرده و متوجه میشود هویت او به آرش کمانگیر متصل است و در خاطرات مردم جاودانه است…..
… و فرزندان ما در این حجله قد کشیدند برای کار.. جنگ.. و آسایش دیگران… و ما خسته از کردگار این روزگار، در همین حجله عروس ، مرگ را آرزو کردیم.
: سیروس کهوری نژاد بندری
: سیروس کهوری نژاد بندری، آذر طهماسب، مسعود کهوری نژاد

: محمد کهوری نژاد
: روزبه کهوری نژاد