صفحه 1
استاندارد

اجراخوانی کوروش بزرگ به روی صحنه رفت.

: پری صابری
: صادق بهادری
: (نقش‌خوانان) مقداد کامیاب اسلامی، آرام نیکبین، نازآفرین فرجی، دامون ابراهیمی، آوا وفا خواه، پوریا خشابی زاده، آزاده ادیبی، هدیه فروغ، مجید قهرمانی، ایمان دیبایی، شیوا کریمی، حمیدرضا قدیانی، فرهاد امیری، مبینا احمدی