صفحه 1
استاندارد

نمایشنامه‌خوانی نفیر به روی صحنه رفت.

: شیلان صلاح
: میلاد حاجی زاده
: مرتضی کوهی، آرام یوسفی نیا

: شیلان صلاح
: فاطیما شفیعی
: سمیه شوقیان
: شیرین جهان زاده
: شاهرخ جهان زاده