صفحه 1
استاندارد

نمایش به یک دروغ گو نیازمندیم به روی صحنه رفت.

: دیمیتری پسات‌هاس
: کریم عظیمی ججین
: مرتضی مقدم
: مهرداد اعلایی، حمید عرفانیان، محمد اسفندیاری، محمد دلبری، علی حسنپور، مجتبی ترکمان، مبینا هادی، آرزو حیدری، زهرا شکوری
: احسان نورانی، مرتضی مقدم

: محمد مهدی اسفندیاری
: علی نوروزی
: محمد فسنقری
: فرشیدباقری
: عسل مقدم (اریک)
: عبدالله شیراوند

یک نماینده مجلس برای پست رییس دفتر خودش قصد استخدام فردی را دارد و شرط استخدام او این است که فرد رییس دفتر یک انسان دروغ گو باشد این استخدام مشکلاتی را برای وی بوجود میاورد و …