صفحه 1
استاندارد

نمایش ببخشید شما؟! به روی صحنه رفت.

: آرش محمدی
: اکرم جلیلوند، آرش محمدی، سپهر ادوای، محمدجواد علیائی، محدثه حسن‌نژاد، غزل خدابنده، فاطیما رجبی، سپیده زارعی
زن و مردی پس از آشنایی قصد رفتن به راهی را دارند. در این میان با موانع و انسانهای عجیبی برخورد می‌کنند. مصمم به رفتن و رسیدن هستند و سعی می کنند از وسایل مختلفی برای نیل به هدفشان استفاده کنند و موانع را پشت سر بگذارند.

ادامه مطلب ←

استاندارد

نمایش ببخشید شما ؟

: آرش محمدی
: اکرم جلیلوند، آرش محمدی، سپهر ادوای، محمدجواد علیائی، محدثه حسن نژاد، غزل خدابنده، فاطیما رجبی، سپیده زارعی
خیلی بده وقتی یادت رفته چی یادت رفته و فقط یادته که یه چیزی یادت نیست.

ادامه مطلب ←